Остали општи правни акти

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА („Сл. гласник РС“, бр.88/2017) ступио на снагу 07.10.2017.године

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013 и 101/2017)

ЗАКОН О РАДУ („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и  13/2017 – oдлука УС)

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ („Сл. гласник РС“, бр. 67/2013)

ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 10/2017)

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА („Сл. гласник РС“, бр.81/2017)

ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊУ ЈАВНИХ ИСПРАВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ („Сл. гласник РС“, бр. 55/2006, 51/2007, 67/2008, 39/2011, 82/2012, 8/2013, 70/2015 и 81/2017)

ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА СТРАНИ ЈЕЗИК („Сл. гласник РС“, бр. 78/2017)

ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 6/2017)

СТРУЧНО УПУТСТВО О НАЧИНУ ПРУЖАЊА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ У ОБРАЗОВАЊУ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛАМА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ, МПНТР дел.број 610-00-01108/2017-07

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ

Упутство о начину израде школске документације можете преузети ОВДЕ.

СТАНДАРДИ У ОБРАЗОВАЊУ И СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И ЊИХОВОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

Водич за основце

Занимања има много и сигурно је да су нека од њих баш за тебе. Одабери право занимање!