Савет родитеља

САВЕТ РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.год

Марија Росић
Драгана Мијатовић
Јелена Павловић
Ивана Дејанић
Ана Недељковић
Мирјана Жикић
Марина Стајић
Ненад Станић
Биљана Мијатовић
Александар Крстић
Јасмина Ћосић Ашковић
Наташа Перишић
Илија Исаиловић
Зорица Мишковић
Драгана Танасковић
Синиша Јездић

СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА 23.4.2021.ГОДИНЕ

Седница Савета родитеља се одржава електронским путем позивањем чланова Савета родитеља телефонским путем, односно слањем СМС поруке с обзиром на околности постојања  пандемије COVID 19, а имајући у виду немогућност одржавања седнице уз присуство чланова тих  органа.

Дневни ред:

Разматрање предлога Анекса  4. Годишњег плана рада школе за школску.2020/21. годину
Разматрање понуда за фотографисање ученика и одлучивање о избору.

За фотографисање ученика пристигле  су  3 понуде:

1.WEDDING CENTAR PAJČE , Горана Пајића која садржи следеће: фотографија (формат 13х18) -100динара, фотографија (формат 10х15)-80 динара и школска успомена 200динара;

2. ФР „Ципар“, Сремска Митровица која нуди следеће: фотографија (формат 13х18) -120 динара, фотографија (формат 10х15)-100 динара и школска успомена 270 динара;

3. СФР „Р ФОТО“, Шабац са понудом: фотографија (формат 13х18) -110 динара, фотографија (формат 10х15)-90 динара и школска успомена 250 динара.

Молим чланове СР да размотре наведено и да обавезно телефонским путем на број 449-331 данас до  14.00 часова предложе најповољнију понуду за фотографисање.

 АНЕКС 4.ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

ПОНУДЕ ЗА ФОТОГРАФИСАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.ГОДИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ САВЕТА РОДИТЕЉА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ, ЧЕТВРТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД, ОДЛУКА БР.194 ОД 26.3.2021.ГОДИНЕ

УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА УЏБЕНИКА

Седница Савета родитеља се одржава 24.3.2021.године електронским путем позивањем чланова Савета родитеља телефонским путем с обзиром на околности постојања  пандемије COVID 19, а имајући у виду немогућност одржавања седнице уз присуство чланова тих  органа.

            Директор отвара седницу и предлаже следећи дневни ред:

·         Учествoвање  у поступку избора уџбеника

 •  за  трећи  разред који ће се користити  на период од четири године
 • за четврти разред који ће се користити на период од годину дана
 •  за  седми  разред који ће се користити  на период од четири године и
 • за осми  разред који ће се користити на период од годину дана

Министар просвете, науке и технолошкога развоја је донео                  

 • КАТАЛОГ
 • уџбеника за четврти  и осми  разред основног образовања и васпитања
 • К А Т А Л О Г
 • уџбеника за трећи и седми  разред основног образовања и васпитања

За­ко­ном  о осно­ва­ма си­сте­ма обра­зо­ва­ња и вас­пи­та­ња прописано је да Савет родитеља учествује у поступку избора уџбеника  а сходно члану 34. Закона о уџбеницима, школа из Каталога уџбеника бира уџбеник за сваки предмет   о чему обавештава Савет родитеља.

Обавештавамо Савет родитеља   са корацима у избору уџбеника, и то да:

– Стручна већа за области предмета, односно стручно веће за разредну наставу дају образложен предлог тако што из Каталога уџбеника бираju уџбеник за сваки предмет и то  стручна већа за области предмета бирају уџбенике за седми и осми  разред а стручно веће за разредну наставу бира уџбенике за трећи и четврти разред.

-Ученички парламент даје мишљење и предлоге о избору уџбеника.

Савет родитеља учествује у поступку избора уџбеника  и сходно члану 34. Закона, школа из Каталога уџбеника бира уџбеник за сваки предмет (у трећем, четвртом, седмом и осмом)  о чему обавештава Савет родитеља. 
Наставничко веће доноси одлуку о избору уџбеника на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручног већа наставника разредне наставе.

У прилогу су  записници:  Стручног  већа  наставника разредне наставе, Стручног већа  за ТИО, музичку културу, ликовну културу и физичко васпитање, Стручног веће  за језик, књижевност и друштвене науке, Стручног  већа  природне групе предмета у којима су садржани образложени предлози уџбеника и уџбеничких комплета.

Молим Вас да се упознате са предлозима који су садржани у записницима који су у прилогу а ако се не слажете са предлозима, своје мишљење и сугестије можете упутити  путем мејла  oscbglusci@gmail.com до 25.3.2021.године до 12.00 часова или доћи лично у школу 25.3.2021.године у 12.00 часова.

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ТИО, МУЗИЧКУ КУЛТУРУ, ЛИКОВНУ КУЛТУРУ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

НАЦРТ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

НАЦРТ ПРАВИЛНИКА О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

НАЦРТ ПРАВИЛНИКА О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

ОБАВЕШТЕЊЕ

СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА БИЋЕ ОДРЖАНА 27.10.2020.  ГОДИНЕ .

ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА:

 • Учествовање у поступку прописивања мера из члана 108. Закона о основама система образовања и васпитања;
 • Разматрање нацрта:
 • ПРАВИЛНИКА О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА
 • ПРА­ВИЛ­НИКА О ВАС­ПИТ­НО-ДИ­СЦИ­ПЛИН­СКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ  ОД­ГО­ВОР­НО­СТИ
  УЧЕ­НИ­КА ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“, ГЛУШЦИ
 • ПРАВИЛА ПОНАШАЊА.

Пословник о раду Савета родитеља

Надлежности савета родитеља