Општи акти школе

Правилник о раду ОШ“Цветин Бркић“, Глушци

Извештај о раду школе за прво полугодиште школске 2020/2021.године

Извештај о раду директора школе за прво полугодиште школске 2020/2021.године

Извештај о остваривању програму заштите за прво полугодиште школске 2020/2021.године

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама бр. 61 од 29.1.2021.године

Правилник о блиђем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама бр.1485 од 26.11.2020.године

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених бр.137 од 23.3.2018.године

Правилник о испитима, дел. број 143 од 23.3.2018.године

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања можете преузети ОВДЕ.

Извештај о самовредновању

План коришћења простора и опреме према распореду часова и ваннаставних активности за школску 2017/2018.годину

Портфолио наставника