Општи акти школе

Извод из Финансијског плана за 2023.годину

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности у Основној школи „Цветин Бркић“, Глушци

Oдлука о привременом престанку промене смена бр.1046 од 17.11.2022.године

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује Основна школа „Цветин Бркић“, Глушци број 988 од 27.10.2022.године

Извештај о раду школе за школску 2021/2022.годину

Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2021/2022.године

Развојни план ОШ „Цветин Бркић“, Глушци

Анекс 1. Развојног плана ОШ „Цветин Бркић“, Глушци

Правилник о раду ОШ“Цветин Бркић“, Глушци

Анекс Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022.годину

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама бр. 1132 од 30.12.2022.године

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама бр. 61 од 29.1.2021.године

Правилник о блиђем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама бр.1485 од 26.11.2020.године

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених бр.137 од 23.3.2018.године

Правилник о испитима, дел. број 143 од 23.3.2018.године

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања можете преузети ОВДЕ.

Извештај о самовредновању

План коришћења простора и опреме према распореду часова и ваннаставних активности за школску 2017/2018.годину

Портфолио наставника