Савет родитеља

СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА 23.4.2021.ГОДИНЕ

Седница Савета родитеља се одржава електронским путем позивањем чланова Савета родитеља телефонским путем, односно слањем СМС поруке с обзиром на околности постојања  пандемије COVID 19, а имајући у виду немогућност одржавања седнице уз присуство чланова тих  органа.

Дневни ред:

Разматрање предлога Анекса  4. Годишњег плана рада школе за школску.2020/21. годину
Разматрање понуда за фотографисање ученика и одлучивање о избору.

За фотографисање ученика пристигле  су  3 понуде:

1.WEDDING CENTAR PAJČE , Горана Пајића која садржи следеће: фотографија (формат 13х18) -100динара, фотографија (формат 10х15)-80 динара и школска успомена 200динара;

2. ФР „Ципар“, Сремска Митровица која нуди следеће: фотографија (формат 13х18) -120 динара, фотографија (формат 10х15)-100 динара и школска успомена 270 динара;

3. СФР „Р ФОТО“, Шабац са понудом: фотографија (формат 13х18) -110 динара, фотографија (формат 10х15)-90 динара и школска успомена 250 динара.

Молим чланове СР да размотре наведено и да обавезно телефонским путем на број 449-331 данас до  14.00 часова предложе најповољнију понуду за фотографисање.

 АНЕКС 4.ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

ПОНУДЕ ЗА ФОТОГРАФИСАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.ГОДИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ САВЕТА РОДИТЕЉА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ, ЧЕТВРТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД, ОДЛУКА БР.194 ОД 26.3.2021.ГОДИНЕ

УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА УЏБЕНИКА

Седница Савета родитеља се одржава 24.3.2021.године електронским путем позивањем чланова Савета родитеља телефонским путем с обзиром на околности постојања  пандемије COVID 19, а имајући у виду немогућност одржавања седнице уз присуство чланова тих  органа.

            Директор отвара седницу и предлаже следећи дневни ред:

·         Учествoвање  у поступку избора уџбеника

 •  за  трећи  разред који ће се користити  на период од четири године
 • за четврти разред који ће се користити на период од годину дана
 •  за  седми  разред који ће се користити  на период од четири године и
 • за осми  разред који ће се користити на период од годину дана

Министар просвете, науке и технолошкога развоја је донео                  

 • КАТАЛОГ
 • уџбеника за четврти  и осми  разред основног образовања и васпитања
 • К А Т А Л О Г
 • уџбеника за трећи и седми  разред основног образовања и васпитања

За­ко­ном  о осно­ва­ма си­сте­ма обра­зо­ва­ња и вас­пи­та­ња прописано је да Савет родитеља учествује у поступку избора уџбеника  а сходно члану 34. Закона о уџбеницима, школа из Каталога уџбеника бира уџбеник за сваки предмет   о чему обавештава Савет родитеља.

Обавештавамо Савет родитеља   са корацима у избору уџбеника, и то да:

– Стручна већа за области предмета, односно стручно веће за разредну наставу дају образложен предлог тако што из Каталога уџбеника бираju уџбеник за сваки предмет и то  стручна већа за области предмета бирају уџбенике за седми и осми  разред а стручно веће за разредну наставу бира уџбенике за трећи и четврти разред.

-Ученички парламент даје мишљење и предлоге о избору уџбеника.

Савет родитеља учествује у поступку избора уџбеника  и сходно члану 34. Закона, школа из Каталога уџбеника бира уџбеник за сваки предмет (у трећем, четвртом, седмом и осмом)  о чему обавештава Савет родитеља. 
Наставничко веће доноси одлуку о избору уџбеника на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручног већа наставника разредне наставе.

У прилогу су  записници:  Стручног  већа  наставника разредне наставе, Стручног већа  за ТИО, музичку културу, ликовну културу и физичко васпитање, Стручног веће  за језик, књижевност и друштвене науке, Стручног  већа  природне групе предмета у којима су садржани образложени предлози уџбеника и уџбеничких комплета.

Молим Вас да се упознате са предлозима који су садржани у записницима који су у прилогу а ако се не слажете са предлозима, своје мишљење и сугестије можете упутити  путем мејла  oscbglusci@gmail.com до 25.3.2021.године до 12.00 часова или доћи лично у школу 25.3.2021.године у 12.00 часова.

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ТИО, МУЗИЧКУ КУЛТУРУ, ЛИКОВНУ КУЛТУРУ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

НАЦРТ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

НАЦРТ ПРАВИЛНИКА О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

НАЦРТ ПРАВИЛНИКА О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

ОБАВЕШТЕЊЕ

СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА БИЋЕ ОДРЖАНА 27.10.2020.  ГОДИНЕ .

ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА:

 • Учествовање у поступку прописивања мера из члана 108. Закона о основама система образовања и васпитања;
 • Разматрање нацрта:
 • ПРАВИЛНИКА О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА
 • ПРА­ВИЛ­НИКА О ВАС­ПИТ­НО-ДИ­СЦИ­ПЛИН­СКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ  ОД­ГО­ВОР­НО­СТИ
  УЧЕ­НИ­КА ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“, ГЛУШЦИ
 • ПРАВИЛА ПОНАШАЊА.

Пословник о раду Савета родитеља

Надлежности савета родитеља