Школски одбор

Извод из Одлуке о буџету општине Богатић за 2022.годину

Школски одбор ОШ „Цветин Бркић“, Глушци чинe:

Име и презиме   Својство  Представник
МИРЈАНА МИЈАТОВИЋ ГРУЈИЋПредседник школског одбора  Запослених  
БОБАН СИМИЋЧлан школског одбора
ВИОЛЕТА САВИЋЧлан школског одбора
АНЂЕЛКО УГЉЕШИЋЧлан школског одбора  Локалне самоуправе  
ЈОВАН БУДИМИРОВИЋЧлан школског одбора
МИЛИЋ СТАНКОВИЋЧлан школског одбора
НЕНАД СТАНИЋЧлан школског одбора  Родитеља  
ДРАГАНА ТАНАСКОВИЋЧлан школског одбора
АЛЕКСАНДАР КРСТИЋЧлан школског одбора

Решењем о констатацији престанка мандата чланова  Школског одбора ОШ “Цветин Бркић“, Глушци бр.II-R.140/2018-09 од 23.11.2018.године  консатован је престанак мандата чланова ШО због истека рока на који су именовани.

Решењем о именовању члана Школског одбора ОШ“Цветин Бркић“, Глушци бр.II-R.139/2018-09 од 23.11.2018.године именован је нов ШО чији је састав  приказан у табели.

СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  БИЋЕ ОДРЖАНА 5.2.2021.  ГОДИНЕ

ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА:

  • Усвајање записника са претходне седнице;
  • Доношење Финансијског плана за 2021.годину  

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 НАДЛЕЖНОСТ И САСТАВ ШКОЛСКОГ ОДБОРА